Tuesday, March 5, 2013

Al-Baqarah : ayat 125

Alah Ta'ala berfirman:

"Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." (QS. Al Baqarah : 125).

Imam Bukhari ra berkata dalam shahihnya (2/51) : Amr bin Aun telah menceritakan kepada kami, Husyaim telah menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas, Umar berkata : "(Pendapatku) diperkenankan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku berkata : "Wahai Rasulullah! jika sekiranya kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai mushalla, lalu turunlah ayat: "Dan jadi
kanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat". (QS. Al-Baqarah: 125).

Kemudian juga ayat hijab, aku mengatakan kepada Rasulullah, sekiranya engkau menyuruh isteri-isterimu agar memakai hijab, karena di antara orang yang berbicara dengan mereka itu ada yang baik dan ada yang jahat. Maka turunlah ayat hijab (ayat yang memerintahkan untuk menutup wajah.edt).

Dan para isteri Nabi berkumpul mencemburuinya, kemudian aku katakan kepada mereka:

"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu sekalian, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan." (QS. at- Tahrim: 5). Lalu turunlah ayat ini QS. at-Tahrim: 5.

Imam Bukhari kemudian menyebutkan dalam tafsir (9/235): "Padanya ada mutaba'ah Yahya bin Sa'id terhadap Husyaim dan ia menyebutkannya di kedua tempat secara muallaq. Padanya ada tashrih (menyebutkan secara jelas) bahwa Humaid mendengar dari Anas. Al Hafizh mengatakan dalam Fath al Bari (2/51) : "Maka ia aman dari penulisannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/69) : "Dan ia berkata : "Hadits ini hasan shahih." Dan dalam bab ini dari Ibnu Umar ia meringkas pada firman-Nya:
"Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/169) menisbatkannya kepada Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan ia meriwayatkan (1/24 dan 36), sedangkan Thabari (1/534) seperti yang ada pada Tirmidzi.

Imam Muslim berkata (15/166) : 'Uqbah bin Mukram al Ammi telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir telah menceritakan kepada kami, ia berkata : "Juwairiyyah bin Asma telah memberitahu kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar berkata : "Keinginanku disetujui oleh Tuhanku dalam tiga perkara; tentang maqam Ibrahim, tentang hijab dan tentang tawanan perang Badr."

Dikutip dari Kitab Shahih Asbabun Nuzul – Syaik Muqbil bin Hadi al-Wadi’i
**********