Wednesday, June 13, 2012

Menjadi Kekasih Allah
 
 Pengantar


 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt., shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad saw..

Dengan Iktikad berbagi pada sesama yang sedang berjuang dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah swt,  saya berusaha untuk memposting Terjemahan Buku Fat-hur Rabbani Wa Faidhur – Rahmaan Karya seorang ulama besar pada abad wejangan Islam, Syaikh Abdul-Qadir Al-Jailani rah.a. oleh Masrahan Ahmad dalam Buku Menjadi Kekasih Allah.
Semoga postingan ini member manfaat kepada kita semua Amiiin